ลูกเสือแห่งชาติ

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการยกระดับค่ายลูกเสือให้เป็นศูนย์การจัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งพัฒนารายได้ รวมทั้งการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555 ตลอดจนการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

  • เห็นชอบแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือและโครงการยกระดับค่ายลูกเสือ ปี 2559

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์การจัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งพัฒนารายได้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้มีการพัฒนาค่ายลูกเสือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีค่ายลูกเสือที่อยู่ในกำกับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 68 ค่าย (สำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีค่ายลูกเสือ 12 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา บึงกาฬ มหาสารคาม อำนาจเจริญ สระแก้ว และสตูล) โดยมีแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือ 8 ข้อ ดังนี้

1) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ชีวิตจริง
2) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือทุกประเภททุกระดับ
3) ให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ การฝีกอบรม ประชุมสัมมนา และการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และชุมนุมต่างๆ
4) ให้เป็นศูนย์การเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตจริง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งสามารถทำการวิจัย
5) ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ การฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
6) ให้เป็นสถานที่สำหรับการอยู่ค่ายพักแรม
7) ให้เป็นศูนย์การศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ การออกกำลังกายและกีฬา ตลอดจนเป็นสถานที่กลางแจ้งนอกเมืองที่ดีที่สุด
8) ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของประชาชน

โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้เน้นให้ยกระดับค่ายลูกเสือจำนวน 4 ค่าย ได้แก่ ค่ายลูกเสือไผ่ล้อม จ.นครพนม  ค่ายลูกเสือสมเด็จพระบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี  ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี  และค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ การพัฒนาค่ายลูกเสือในภาพรวม จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาและบริหารค่ายลูกเสือ พร้อมทั้งให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของค่ายลูกเสือทั้งหมดที่ต้องการพัฒนา และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของรูปแบบการพัฒนา อาคารสิ่งปลูกสร้าง บุคลากร และงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และใช้ประโยชน์จากค่ายลูกเสืออย่างคุ้มค่า


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

  • รับทราบโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555 จำนวน 2,683 ราย

ที่ประชุมรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้ง เรื่อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือชั้นสดุดีพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555 จำนวนทั้งสิ้น 2,683 ราย โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือชั้นสดุดีพิเศษ  จำนวน 13 ราย และผู้ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 จำนวน 863 ราย เข้าเฝ้าฯ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ส่วนผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 จำนวน 816 ราย และชั้นที่ 3 จำนวน 1,004 ราย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย ประกอบพิธีมอบในโอกาสต่อไป

  • รับทราบการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1074/2557 เรื่องแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และมีฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และเป็นกรรมการและเลขานุการของสภาลูกเสือไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

สรุป/รายงาน
23/1/2558