ลงพื้นที่พัทลุง

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 จากนั้นได้เยี่ยมชมการพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือพัทลุง ให้มีความพร้อมรองรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และพบปะกับผู้บริหาร กศน. 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อย้ำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562

– เยี่ยม “วีรนาทศึกษาฯ” ช่วยยกระดับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 รมช.ศึกษาธิการ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการยกระดับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทั่วไป “โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ” อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน รวม 2,016 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 105 คน และมีนายสิทธิชาติ บุญปล้อง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีจำนวน 119 แห่ง มีนักเรียน 25,720 คน และครู 1,211 คน ว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนได้ช่วยรัฐบาลในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนที่มีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ก็มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET สูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของประเทศ อีกด้วย

โดยเฉพาะโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนอีกหนึ่งแห่ง ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ Active Learning เน้นเด็กได้คิด ได้ทำ อย่างมีความสุข อ่านเขียนภาษาไทยได้ คิดวิเคราะห์เป็นและสื่อสารได้ ตลอดจนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยกิจกรรมลูกเสือ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จในหลายส่วน ทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อาทิ รางวัลพระราชทานการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ, รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554, รางวัลครูดีมีทุกวัน ประเภทสุดยอดครูดี เป็นต้น

“ที่ผ่านมา พยายามรับฟังปัญหาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน พร้อมผลักดันและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพที่ดี ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูเอกชน ซึ่งดำเนินการประสบความสำเร็จในหลายส่วน อาทิ การเพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครุและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน เป็นคนละ 150,000 บาทนต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป, การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2562 จำนวน 23 ล้านบาท เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 5 เรื่อง ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย การเรียนรู้วิชา Coding การบูรณาการภาษาอังกฤษบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน (EIS) คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล, การผลักดันงบประมาณปี 2563 จำนวน 111 ล้านบาท สำหรับพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนในระบบและนอกระบบ และส่งเสริมกิจการลูกเสือในโรงเรียนเอกชน ทั้งยังมีนโยบายให้เกลี่ยงบประมาณภายในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีของโรงเรียนเอกชนไม่เพียงพอ โดยในปี 2562 ได้เกลี่ยงบประมาณให้ สช. จำนวน 250 ล้านบาท ทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ครบตามจำนวน และไม่มีการค้างจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนอีกต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการศึกษานอกระบบการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของสำนักงาน กศน.ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

– การผลักดัน “ค่ายลูกเสือพัทลุง” เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กเยาวชนที่มีความสมบูรณ์พร้อมรอบด้าน

จากนั้นในเวลา 9.30 น. ของวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปยังค่ายลูกเสือลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมชมการปรับปรุงค่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กเยาวชนที่มีความสมบูรณ์ พร้อมรองรับประชาชนและผู้สนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในค่ายลูกเสือที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีภูมิทัศน์สวยงาม ติดแนวชายหาดแสนสุขส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา


 
“วันนี้ต้องการมาดูสภาพของค่ายด้วยตนเอง พร้อมหารือกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ที่จะร่วมวางแผนพัฒนาซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ตลอดจนดูแลจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างสภาพแวดล้อม ให้มีความพร้อมสมบูรณ์รองรับการอบรมพัฒนาลูกเสือเนตรนารี หรือใช้สำหรับจัดกิจกรรมของคนในชุมชนและประชาชนชาวพัทลุง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยินดีสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาค่ายลูกเสือพัทลุง ทั้งการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร การจัดสรรบุคลากร ไปจนถึงการบำรุงดูแลรักษาต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการใช้ประโยชน์ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่นี้
ทั้งนี้ ขอขอบคุณและชื่นชมผู้ให้การสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลค่ายลูกเสือแห่งนี้ และหวังว่าจะเชิญชวนทุกภาคส่วนมารวมเป็นหนึ่ง เพื่อทลายทุกข้อจำกัดและทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้จังหวัดพัทลุงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ ไปขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างรอบด้านต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

– ครูพี่โอ๊ะ หารือผู้บริหาร กศน.ภาคใต้ หวังผลักดันนโยบายการศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิบัติ

ในเวลา 11.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร กศน. ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อนำนโยบายด้านการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาออนไลน์ และการศึกษาเพื่อความมั่นคง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ภาคีเครือข่ายของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และมอบรางวัลผู้เรียนดีเด่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 10 ราย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/10/2562