รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ