รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันธ์ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (น.ส.กุณฑิกา พัชรานนท์)