รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ศธจ.สป.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด
วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 1 ราย)