รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน (12 ก.ย. 57 – 31 ก.ค. 58)

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


(รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ก.ค. 58)


กระทรวงศึกษาธิการ   รอบ 10  เดือน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609
โทรสาร. 0 2628 6390 ต่อ 1600