รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 21 เดือน (รอบ 12 ก.ย.58 – 30 มิ.ย.59)

“รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2
(วันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 มิถุนายน 2559)
รอบ 21 เดือน

*****************************************

(Download เอกสารทั้งหมดที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ)

กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609

E-mail : report_ed54@hotmail.com