รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 14 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 พ.ย. 58)

“รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 พ.ย. 58) กระทรวงศึกษาธิการ ”  
รอบ  14  เดือน

(ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ)

แหล่งที่มา : 
กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609