ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

  • นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)

  • นายวิชัย ศรีขวัญ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)

  • นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)

  • นายสมเจตน์ ภูศรี ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)

  • นายธนชาติ นุ่มนนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒)

   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร