รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ข่าว ศธ.360 องศา 06 ตุลาคม 2557

 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อค้นหา “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและคุณูปการแก่วงการศึกษาไทยวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม หอประชุมคุรุสภา

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกล่าวว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุ  60 พรรษาในปี 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสสค.ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (Princess MahaChakri Award) รางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นในระดับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันทั้ง 11 ประเทศ ซึ่งเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา แก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา โดยตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกระบวนการคัดเลือกและคุณสมบัติครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แก่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 4 ภูมิภาค จึงเห็นสมควรจัดงานแถลงข่าวในส่วนกลางเพื่อสร้างกระแสการมี    ส่วนร่วมในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ขึ้น

นอกจากนี้เพื่อระลึกถึงความสำคัญของครูทั่วโลก ยูเนสโกจึงประกาศให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครูโลก (World Teacher’s Day) โดยในปีนี้จัดให้มีการเสวนาระดับนานาชาติในประเด็น “Invest in the future, Invest in teachers” ซึ่งจากการประมาณการณ์ภายในปี 2558 พบว่า ทั่วโลกจะต้องการครูจำนวน 5.24 ล้านคน ทดแทนครูที่ออกจากระบบ 3.66 ล้านคน และครูที่จะมารองรับ การขยายตัวทางการศึกษาอีก 1.58 ล้านคน ทั้งนี้ทวีปแอฟริกา เป็นภูมิภาคที่มีความต้องการครูสูงสุด  ในโลก คือ ต้องการครูจำนวน 9 แสนคน หรือราวร้อยละ 63 ของความต้องการครูทั้งหมดทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเองภายใน 10 ปี ข้างหน้านี้เราจะมีครูเกษียณรวมกันสูงถึง 180,000 คนเป็นอย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนครูในระบบการศึกษาในปัจจุบัน ด้วยจำนวนโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศ  ราว 32,000 โรงเรียน ทุกโรงเรียนจึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครูโดยเฉลี่ย 6 ตำแหน่งตลอด 10 ปีข้างหน้านี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหามาตรการทดแทนครูที่กำลังจะเกษียณจำนวนเกือบครึ่งหนึ่ง      ในระบบการศึกษาซึ่งนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของทุกระบบการศึกษาทั่วโลกที่จะผลิตและพัฒนาครูแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในระบบการศึกษาในอนาคต

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับครูที่ทุ่มเทเพื่อศิษย์ในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก รางวัลนี้ จึงเปิดโอกาสให้กับครูทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูในระบบเท่านั้น โดยเห็นว่าจุดแข็งคนครูไทย  ที่สามารถสู้ได้ทัดเทียมครูระดับนานาชาติก็คือ ความเอื้ออาทร โอบอ้อมอารี นับญาติพี่น้อง โดยเฉพาะลูกศิษย์ที่ขาดที่พึ่ง บางครั้งครูเปรียบเสมือนกับแม่คนที่หนึ่ง ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนให้ลูกศิษย์ที่มีความประทับใจ ไม่ลืมครูที่ช่วงชีวิตหนึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจนประสบความสำเร็จร่วมกันได้เสนอชื่อครูของท่านให้มีโอกาสรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพราะครูที่ดีมักจะเอาแต่สอน ไม่สนใจทำผลงาน ดังนั้นคนที่รู้จักครูได้ดีที่สุดคือลูกศิษย์ การเสนอชื่อครูจึงเป็นโอกาสที่   ทำให้สังคม และคนทั่วโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยยังมีครูดีที่ให้ชีวิต สร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ โดยสามารถเสนอชื่อครูดีของท่านมาได้ที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ซึ่งมีจุดจัดการที่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ในทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>