รับสมัครคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รับสมัครคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการสรรหา
          เป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
          ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
          ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชุดปัจจุบัน จะครบวาระในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  และคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้น เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
          คณะกรรมการสรรหา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่สอง (๑ ตำแหน่ง) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชน การสื่อสารมวลชน การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย หรือการบริหาร(๘ ตำแหน่ง) ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๓  ถึงวันที่๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในเวลาทำการ (๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.) โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดและรับแบบสมัคร/เสนอชื่อบุคคลได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สสส.www.thaihealth.or.th
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
          ประกาศ ณ วันที่  ๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
          (นายบรรลุ ศิริพานิช)ประธานกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
          ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
          ติดต่อ-สอบถามรายละเอียด หรือส่งข้อมูลคุณนวลอนันต์ ตันติเกตุ / คุณนิกร เภรีกุล/ คุณธีลฎี โตเจริญสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)๙๗๙ ชั้น ๓๔ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์  ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. ๑๐๔๐๐โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๐๕๐๐ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๗๖ หรือ ๑๐๘๘โทรสาร ๐๒-๒๙๘-๐๔๙๙, ๐๒-๒๙๘-๐๕๐๑nuan@thaihealth.or.th; nikorn@thaihealth.or.th, Teeladee@thaihealth.or.th,www.thaihealth.or.th

          –มติชน ฉบับวันที่ 9 ส.ค. 2553 (กรอบบ่าย)–