รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

australia 28 1 2563


          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ H.E. Mr. Allan James McKinnon (นายแอลลัน เจมส์ มักคินนัน) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


australia1 28 1 2563


          เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวถึงการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและออสเตรเลียที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา อาทิ การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาหรือ Sister School ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการฝึกอบรมทักษะนานาชาติ International Skills Training courses สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ Industry Competency Board (ICB) เพื่อให้คำปรึกษาแก่กระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็นต้น


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูต ฯ สำหรับมิตรไมตรีผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาที่ทางฝ่ายออสเตรเลียได้มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ และหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่ฝ่ายออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ จึงประสงค์ที่จะขยายหุ้นส่วนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในวงกว้างเพื่อพัฒนาความร่วมมือในสาขาวิชาต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ นอกจากนี้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังเป็นประเด็นหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ จึงประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนทางด้านครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องการเป็นจำนวนมาก


          เอกอัครราชทูต ฯ ตอบรับที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว โดยอาจจะขยายความร่วมมือในโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วกับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครูวิชาชีพ นักเรียน และนักศึกษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Melbourne  Polytechnic และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโครงการ The New Colombo Plan ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชาวออสเตรเลียซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสฝึกงานหรือศึกษาต่อในประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (ระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 1 ปี) นอกจากนี้ จะแจ้งความต้องการครูผู้สอนภาษาอังกฤษของฝ่ายไทยไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ในออสเตรเลีย สำหรับการขยายหุ้นส่วนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่ฝ่ายออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญและมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมนั้น ทางเอกอัครราชทูต ฯ ยินดีที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาความร่วมมือ โดยจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาหอการค้าออสเตรเลีย และภาคเอกชนต่างๆ


          ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังแสดงความห่วงใยต่อประชาชนชาวออสเตรเลียผ่านเอกอัครราชทูต ฯ ต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียและหวังว่าเหตุการณ์จะกลับสู่สถานการณ์ปกติในเร็ววัน


**********************************************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

27 มกราคม 2563
เครดิตรูปภาพ: สำนักงานรัฐมนตรี