รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ นำคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น


 


           วันนี้ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะเดินทางเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ โดยมี นายวัฒนา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย คณะครู และบุคลากรโรงเรียนให้การต้อนรับ


  


            สำหรับโรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็น ๑ ใน จำนวน ๒๐ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับนักวิจัยกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สมร. พัฒนาขึ้น เมื่อปี ๒๕๖๑ จนสามารถนำไปใช้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลปรากฎว่าโรงเรียนประสบผลสำเร็จในการนำตัวชี้วัดสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษาไปใช้ ทำให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-NET เพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา