รวมพลังยกระดับ

ศธ.เตรียมความพร้อมจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”

9 เมษายน 2557 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2557 กระทรวงศึกษาธิการจะจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพื่อรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนการสอน ต่อสาธารณชนรมว.ศธ.กล่าวว่า จากการที่ ศธ.ได้ประกาศให้ปี 2556 จากนี้ไป เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งได้กำหนด 8 นโยบายการศึกษา คือ 1) เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 2) ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 3) เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 4) พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 5) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ 6) ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น 7) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 8) พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น


ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ละองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับได้ร่วมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งมีความก้าวหน้าและความสำเร็จตามลำดับที่ควรแสดงต่อสาธารณชน ทั้งยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารสถานศึกษา


ที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้เน้นเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะมีการสัมมนาทางวิชาการ การแสดงผลงานนิทรรศการที่ทันสมัย เวทีแสดงออกของนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของหน่วยงานทางการศึกษาและนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาทั่วประเทศ มานำเสนอใน 8 โซน คือ
  • Zone 1 – Smart Education  ซึ่งจะมีการสาธิต Smart Classroom, e-Learning ห้องเรียนพลิกผัน ห้องเรียนกลับด้าน ฯลฯ  • Zone 2 – STEM  เป็นการนำเสนอการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์  • Zone 3 – Language  ที่จะนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พร้อมทั้งมีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องมาร่วมแสดง เช่น HANBAN, Alliance Francaise, Goethe Institute  • Zone 4 – Learning Resources  ชมการบรรยายและสาธิตแท็บเล็ตและสื่อการสอนที่ทันสมัย  • Zone 5 – New Thinking Paradigm  ซึ่งเป็นการสอนวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ และการคิดพิเคราะห์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น De Bono, 4-C Model เป็นต้น  • Zone 6 – Moral & Civic Education  การเรียนการสอนด้านคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และสำนึกต่อสังคม  • Zone 7 – Brain Based Learning  กระบวนการฝึกและค้นหาความสามารถของสมองและจิต สมาธิ พลังจิต ที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษา  • Zone 8 – Special Education  การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษทุกประเภท


ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวในโอกาสต่อไป ในส่วนของการอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษานั้น จะมีงานแสดงและนิทรรศการความก้าวหน้าการศึกษา ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะจัดอย่างต่อเนื่องภายในปีนี้เช่นกันด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
 สรุป/รายงาน
2
/4/2557

เผยแพร่
10/4/2557