รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 920

 width=

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 920 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป์ ผู้อำนวยการฝึกอบรม นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการฝึกอบรม ตลอดจนคณะวิทยากร คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำรุ่นที่ 920 ในวันนี้

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

จากการกล่าวรายงานของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำเอาหลักการ เทคนิค แนวคิด และวิธีการทางกระบวนการลูกเสือ

ไปใช้ในการดำเนินการนิเทศ ตลอดจนให้ความรู้กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมทางด้านลูกเสือซึ่งการฝึกอบรมผ่านกระบวนการลูกเสือนั้นมีส่วนช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันการทำงานเป็นทีม รวมถึงการมีจิตอาสาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

พลเมืองดีของประเทศต่อไปได้/ นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีและทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วยสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากฝากให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้ใช้เป็นข้อระลึกอยู่เสมอตลอดการฝึกอบรมในครั้งนี้คือ ความเข้าใจในจุดเริ่มต้น

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/2/2565