รมว.ศธ.-รมช.ศธ. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต “ศธ.โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต

รมว.ศธ.-รมช.ศธ. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต “ศธ.โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต

 width=

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift งานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance) โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายณรงค์ ดูดิง และ นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วย รมว.ศธ. ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมรณงค์ผ่านการจัดงาน วันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต / (MOE TRUST & Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงพลังความร่วมมือ และเจตนารมณ์ร่วมกันของคนไทย ในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

ซึ่งที่ผ่านมา การอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อการเอื้อประโยชน์ โดยขาดจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นปัญหาการทุจริตที่ซับซ้อนและยุ่งยากในการตรวจสอบ ทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปเป็นจำนวนมาก

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ “การแก้ไขปัญหาการทุจริต” เป็นวาระแห่งชาติ โดยดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ ก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงเร่งรัดให้มีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผ่านระบบการทำงานภาครัฐ ที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่หลักในการผลิตต้นทุนมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องเป็นแบบอย่างของการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ที่จะหล่อหลอมให้เยาวชน ประชาชน มีความละอายต่อการกระทำผิด ไม่เพิกเฉย และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ บุคลากรทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ ได้ ด้วยการอวยพร ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญที่มีมูลค่าสูง เพื่อรักษาไมตรี และมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสนี้ รมว.ศธ. เชิญชวนพี่น้องชาวกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ที่จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อสร้างสังคมไทย ให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ความว่า

“ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนทุกข์ยากของประชาชน และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, ปรานี บุญรัตน์: ถ่ายภาพ
วิสา ทับทิม: กราฟฟิก
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
15/12/2564