รมว.ตรีนุช เป็นประธานงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการครุสภา” ครบรอบ 77 ปี

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีสักการะและบวงสรวง พิธีทำบุญ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการครุสภา” ครบรอบ 77 ปี ณ ห้องประชุมบุณยเกต หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. ผู้บริหาร ศธ. คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อดีตผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

เวลา 8.29 น. รมว.ศึกษาธิการ ร่วมพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) พระยาศรีสุนทรโวหาร และ ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ ผู้ก่อตั้งคุรุสภา พร้อมร่วมบำเพ็ญกุศลระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อคุรุสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ล่วงลับไปแล้ว

จากนั้น รมว.ศธ.เป็นประธานพิธีมอบโล่ให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมถึงบทบาทของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตอนหนึ่งว่า ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอชื่นชมที่องค์กรแห่งนี้ ในการทำหน้าที่ตลอดระยะเวลา 77 ปี ของการก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเป็นหลักประกันในการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการผลิตครู เพื่อให้ได้ครูมืออาชีพในการสร้างสรรค์เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการยกระดับครู ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน รวมถึงการปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จำเป็น ประเด็นเหล่านี้ ล้วนมีความสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2565 ที่ว่า “มุ่งสร้างคุรุสภาสู่องค์กรดิจิทัล เร่งรัดวางระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับวิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน และจรรยาบรรณเป็นที่ยอมรับ” อันเป็นเป้าหมายสำคัญ ที่จะพัฒนางานด้านการศึกษา ให้สามารถตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน

ในปัจจุบันทั้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ เราต้องเป็นองค์กรที่มีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อโลกที่มีความผันผวน มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราต้องร่วมมือกันทำพันธกิจด้านการศึกษานี้ให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

“นับว่าภารกิจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการกำกับมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ยึดถือประโยชน์สมาชิกคุรุสภาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ (TRUST) ในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และการดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อันจะเป็นการสร้างหลักประกันด้านคุณภาพการศึกษาแก่สังคม และจะนำมาสู่ความศรัทธาต่อองค์กรวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ฤทธิ์เกียรติ ยศประสงค์, สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/2/2565