รมช.คุณหญิงกัลยา เปิดงาน “เกษตรตะโก ครั้งที่ 6” ณ วษท.ชุมพร

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรตะโกครั้งที่ 6” และวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (วษท.ชุมพร) อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร, ผู้บริหารส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร, ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เกษตรตะโก ครั้งที่ 6 และวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564” ในวันนี้ และแสดงความชื่นชมที่ได้เห็นทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างครบถ้วน เพื่อให้งานวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร สร้างความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นการบอกให้พวกเราทุกคนใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ พร้อมทั้งได้ตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติมิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย จึงกําหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย จึงเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้ด้วย

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังได้กล่าวชื่นชมการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของ วษท.ชุมพร และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเวทีให้ผู้เรียนแสดงออกถึงศักยภาพและทักษะทางวิชาการ ที่เป็นผลจากการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในด้านวิชาชีพ ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่าง ๆ นี้ นับว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่ายิ่ง ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางด้านการจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรของจังหวัดชุมพรอีกด้วย

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรชาวจังหวัดชุมพร และผู้เข้าร่วมชมงาน สามารถนำเอาความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น รวมทั้งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รัชกาลที่ 9 กับการอนุรักษ์น้ำ, รัชกาลที่ 9 กับการอนุรักษ์ดิน, ใต้ร่มพระบารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน และมินิซู เข้าร่วมชมฟรีตลอดงาน

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
12/12/2564