รมช.คุณหญิงกัลยา ส่งมอบรถยนต์พระราชทาน แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการบำบัดฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน

ภารกิจ รมช.ศธ 18 ธันวาคม 2563
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีส่งมอบรถยนต์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, คณะสโมสรไลออนส์ องค์กรบำเพ็ญประโยชน์ระดับโลก, นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี, นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรถยนต์พระราชทานให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธี
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถวายราชสดุดี ดังนี้
ข้าพระพุทธเจ้า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการฝ่ายปกครอง พลเรือน ทหาร ตำรวจ การเมืองสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานรถยนต์พระราชทาน แบบ 15 ที่นั่ง ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปบำบัดฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน น้อมเกล้าฯถวายโดยสโมสรไลออนส์ (องค์กรบำเพ็ญประโยชน์ระดับโลก) และมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นครู ทรงเป็นนักการศึกษา และโปรดที่จะศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ อย่างจริงจัง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา อาทิเช่น การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร, การพัฒนาการศึกษาในชุมชนเมือง, การศึกษาพิเศษเพื่อผู้พิการ, การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด ทั้งยังทรงริเริ่มโครงการด้วยรักและห่วงใย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนในชนบทห่างไกล รวมทั้งทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบท ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ เป็นอเนกประการ

เนื่องในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติขออำนาจผลบุญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมทั้งอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธ และอุปัทวันตรายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาส ทุกช่วงชั้นปี ทุกประเภท ในทุกพื้นที่ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจะต้องมีนโยบายเพื่อรองรับการศึกษาพิเศษมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหาร ครู บุคลากรของการศึกษาพิเศษล้วนเป็นผู้ที่มีความเสียสละสูง ในการทุ่มเทความสามารถ และเวลาในการดูแลเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการซ้ำซ้อนอยู่แล้ว ต้องการให้ครูมีความพิเศษกว่าครูทั่วไป คือ ครูต้องมีความใจเย็น มีเทคนิคสอนให้เด็กกลุ่มนี้ได้เกิดการเรียนรู้ ให้มีชีวิตตามปกติได้ เติมเต็มทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงเด็กบางคนที่มีความสามารถหลายด้าน เพียงแต่เข้าสังคมไม่ได้ จึงต้องผสมผสานความต้องการและความช่วยเหลือที่แตกต่างกันในแต่ละคน และแต่ละกลุ่ม

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีบทบาทหน้าที่จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา โดยดำเนินงานเป็นลักษณะให้บริการในรูปแบบเด็กพิการเดินทางมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และให้บริการที่บ้าน สำหรับเด็กพิการที่มีความพิการรุนแรงหรือติดเตียงไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้

สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับชาวเพชรบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับรถยนต์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ครูและบุคลากรนำไปบำบัดฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน เนื่องจากพระองค์ท่านทรงมองเห็นถึงความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กพิการ โดยเฉพาะการออกพื้นที่ไปดูแลเด็กพิการตามบ้านหรือในพื้นที่ทุรกันดาร จึงขอให้นำรถยนต์พระราชทานคันนี้ พร้อมกับการใช้ความรู้ ความสามารถของคุณครูที่มีอยู่ ช่วยกันพัฒนาเด็กพิการให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
17/12/2563
>