รมช.กนกวรรณ เยี่ยมขอนแก่นวิเทศศึกษา แนะจัดหา "นักจิตวิทยา" ประจำโรงเรียน เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพรอบด้านในยุคดิจิทัล

ภารกิจ รมช.ศธ 2 03 ตุลาคม 2563
เมื่อวานนี้ เวลา 15.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ
"เมื่อเดินทางไปที่ใด ก็พยายามติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในการกำกับดูแล เพื่อใช้เวลาทำงานให้คุ้มค่าที่สุด เช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา โดยไม่ได้บอกล่วงหน้า ก็ต้องยอมรับว่าชาวขอนแก่นโชคดี ที่มีโรงเรียนที่ดีและมีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาให้กับลูกหลานอย่างรอบด้าน
 
และจากการได้พบปะพูดคุยกับเด็ก ผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครู ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส แม้จะเป็นโรงเรียนสองภาษา แต่เด็กนักเรียนก็มีความอ่อนน้อม สื่อสารและออกเสียงภาษาไทยได้ดี มีความมั่นใจ ส่วนผู้ปกครองยังสะท้อนกับครูโอ๊ะว่า โรงเรียนนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขา เพราะผู้บริหารและคุณครูเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ จึงถือเป็นโรงเรียนอีกแห่งที่สามารถพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ รองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดได้เป็นอย่างดี
 
ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนักจิตวิทยาในโรงเรียน เพื่อช่วยดูแลจิตใจของทั้งเด็ก ครู และบุคลากร ซึ่งโรงเรียนก็เห็นพ้องต้องกัน ที่จะดำเนินการให้มีนักจิตวิทยามาช่วยให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทางด้านอารมณ์ของเด็กต่อไป" รมช.กนกวรรณ กล่าว
 
โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา เป็นโรงเรียนสองภาษา ที่มีกระบวนการที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า มีคุณภาพ และเร้าความสนใจ โดยเน้นผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดี การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คัดสรรครูทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีคุณภาพ รักษาบรรยากาศเชิงบวกของโรงเรียน ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ จัดภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน จึงได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และดำรงความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน และวัฒนธรรมตะวันตก
 
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/10/2563
>