รมช.กนกวรรณ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ของ สอศ.

ภารกิจ รมช.ศธ 2 12 พฤศจิกายน 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.09 น. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ สอศ.และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเครื่องอัฐบริขาร และได้ร่วมกันถวายปัจจัยในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,317,154.74 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
12/11/2564