รมช.กนกวรรณ เชิดชู “ครู กศน.ตรังพันธุ์พิเศษ"เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ให้โอกาสการศึกษาตลอดชีวิต แก่คนทุกช่วงวัย อย่างแท้จริง

ภารกิจ รมช.ศธ 2 12 กรกฎาคม 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในระหว่างการลงพื้นที่ติดตามภารกิจ กศน.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ จังหวัดตรัง เป็นลำดับที่ 77 ของประเทศไทย โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ประธาน ปส.กช.จังหวัดตรัง ตลอดจน นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผู้บริหาร กศน.ในพื้นที่ภาคใต้ คณะครู และนักศึกษา เข้าร่วม รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัล ถือเป็นผลสำเร็จจากความทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ และความคิดสติปํญญา ความสามารถ ในการจัดการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทำให้ผลการสอบ N-NET ของนักศึกษา กศน.จังหวัดตรัง สูงถึง 100 คะแนนเต็ม รวมถึงจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม (GPA) ในระดับ ดีเด่น ระดับเพชร (3.75) ขึ้นไป ทั้งนี้ขอชื่นชมครู กศน. ตำบล ที่ได้ขับเคลื่อนนโยบาย กศน. WOW ได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารสำนักงาน กศน. ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาต่อเนื่อง เปรียบเสมือนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครูและนักเรียน กศน.ในพื้นที่จังหวัดตรัง ขอแสดงความชื่นชมจากใจจริง และขอเป็นกำลังใจในการร่วมจับมือกันทลายข้อจำกัดในการเรียนรู้ของประชาชน และการดำเนินภารกิจของ กศน.จังหวัดตรัง อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างมั่นคงตลอดไป   สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร และครู กศน. ในครั้งนี้ มีผู้ได้รับเกียรติบัตร รวม 28 รางวัล ดังนี้   - รางวัล ผู้บริหาร ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการ ทำให้นักศึกษา กศน. มีผลการสอบ N-NET 100 คะแนนเต็ม ภาคเรียนที่ 2/2562
 1. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. อำเภอกันตัง
 2. นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. อำเภอเมืองตรัง
 3. นางเพียงใจ หอยสังข์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. อำเภอหาดสำราญ
 4. นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. อำเภอรัษฎา
 5. นางมาลิตา หลีหยัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. อำเภอย่านตาขาว
 6. นางสาวปะโลม เสียมไหม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. อำเภอปะเหลียน
  - รางวัล ข้าราชการครูและครู กศน. ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ทำให้นักศึกษษ กศน. มีผลการสอบ N-NET 100 คะแนนเต็ม ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 10 ท่าน
 1. นางสาวรุงนภา แสงยิ่ง ครู กศน. อำเภอเมืองตรัง
 2. นางวีณา ฉิมเรือง ครู กศน. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน
 3. นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครู กศน. ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง
 4. นายบุญภพ ดวงสุด ครู กศน. ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง
 5. นางปรียาภรณ์ ชูกระชั้น ครู กศน. ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง
 6. นายพิชัย นาคสอิ้ง ครู กศน. ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง
 7. นายวิชาญ ทับทิม ครู กศน. ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
 8. นางทิพา เล้งขาว ครู กศน. ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว
 9. นางผัลย์ศุภา จงราบ ครู กศน. ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ
 10. นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน. ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา
  - รางวัล ครู กศน.ตำบล ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา มีคะแนนเรียนเฉลี่ย (GPA) ดีเด่น ระดับเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ท่าน
 1. นางสาวสุกัญญา ใจสมุทร ครู กศน. ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน / นักศึกษา นางสาวสรารัตน์ แก้วสม
 2. นางสาวศุภวรรณ อนุพันทนันท์ ครู กศน. ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง / นักศึกษา นางสาวภัทรสุดา พ่วงหรม
  - รางวัล กศน. ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. นายฒวัติ สุนทรเต็ม ครู กศน. ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง
 2. นางวีณา ฉิมเรือง ครู กศน. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน
 3. นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน. ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง
 4. นางรัตนา สิงห์อินทร์ ครู กศน. ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว
 5. นางคนึงนิจ หมูนุ่ม ครู กศน. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง
 6. นายกำธร รายา ครู กศน. ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา
 7. นางศศิวิภรณ์ จิตรชูชื่น ครู กศน. ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ
 8. นางสาวจุรีย์ สิทธิชัย ครู กศน. ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด
 9. นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน. ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา
 10. นางผัลย์ศุภา จงราบ ครู กศน. ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ
  อิทธิพล รุ่งก่อน: สรุป นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง ขอบคุณภาพถ่าย กศน.จังหวัดตรัง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน 12/7/2563
>