รมช.กนกวรรณ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา เด็กตาบอด-ซ้ำซ้อน วางรากฐานสำคัญสู่อนาคต มีอาชีพ สร้างรายได้ เป็นสมาชิกของสังคมอย่างยั่งยืน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 29 มิถุนายน 2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเห็น-พิการซ้ำซ้อน ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. นายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ตลอดจนนางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้รับใบอนุญาต นายวิชัย สานคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ "ขอแสดงความชื่นชมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ขอแสดงความชื่นชมผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ซึ่งจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญา "ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส ความสามารถเพิ่มพูนด้วยการศึกษา สู่ความก้าวหน้าด้วยคุณธรรม" โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถของเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะสร้างความก้าวหน้า และความมั่นคงทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะเฉพาะสำหรับคนตาบอด เช่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การเคลื่อนไหวและเดินทาง การอ่าน การเขียนอักษรเบรลล์ นันทนาการ และสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมกีฬา การเล่นดนตรี การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย การเข้าร่วมในเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น จากนั้นจึงจะสามารถเข้าเรียนร่วมในสถานศึกษาทั่วไปภายในจังหวัด หรือในภูมิลำเนา ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ สามารถพัฒนาและสอนทักษะต่าง ๆ จนนักเรียนสามารถไปเรียนร่วมในสถานศึกษาที่หลากหลาย ไปจนถึงระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนพระนารายณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นต้น

ขอแสดงความชื่นชมความทุ่มเท เสียสละ ของครูและบุคลากรทุกคน ที่ร่วมให้ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ที่จะเป็นรากฐานและเสริมสร้างประสบการณ์อันสำคัญยิ่ง สำหรับนักเรียนตาบอด และตาบอดซ้ำซ้อน ให้เกิดความก้าวหน้า ยั่งยืนในความเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในโอกาสนี้ เสมา3 มอบหน้ากากอนามัยจากเครือข่ายพี่ กศน. เพื่อปันน้ำใจสร้างความปลอดภัยและรอยยิ้มแด่น้อง ๆ ในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/6/2563
>