ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงาน

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วุฒิปริญญาเอก สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงาน นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2554 และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม วุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยี (Management of Technology) บริหารจัดการนวัตกรรม (Management of Innovation) การจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management) การจัดการทางอุตสาหกรรม (Industrial Engineering) และทางด้านบริหารธุรกิจ(Business Administration) จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 พร้อมส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kmutt.ac.th หรือโทร. 0-2470-8074 , 0-2470-8000 ในวันและเวลาราชการ

 

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                โทรศัพท์ 02 470 8414-6  โทรสาร 01 427 8595