ม.รังสิตกวาด 4 รางวัลระดับประเทศ นวัตกรรมหุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ-พิการ

 

      ทีมนักศึกษาและอาจารย์จากห้องวิจัยหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับ 4 รางวัล จากการประกวด Robot Technology for Ageing Care ในงาน MDA Congress จัดโดย สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทยและการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 61 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

      รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต กล่าวว่า ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ได้มีดำริในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของม.รังสิตในรูปแบบ RSU Model “Innovative Startup Entrepreneurship” By Integrative and Regenerative Competency Based Technology Transformation เน้นพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ก้าวนำกระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลก

      มหาวิทยาลัยฯ ได้เน้นแนวทางจัดการศึกษาในรูปแบบที่ทำให้ โลกแห่งการเรียนรู้โลกแห่งการทำงานและโลกแห่งอนาคต ต้องเป็นโลกเดียวกันจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Project & Research Based Learning มีห้องวิจัยด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 7 ห้องวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโดยมีคณาจารย์เป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงสำหรับห้องวิจัยหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ เน้นพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อตอบสนองการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกมาหลายผลงาน

      ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ “รถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะ” สำหรับการช่วยเหลือหรือฟื้นฟูการเคลื่อนที่ของผู้สูงอายุหรือผู้พิการ สามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทางมีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานขับเคลื่อนและเลี้ยวในที่แคบๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีของล้อแบบแมกคานั่ม รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากสถาบันวิจัย ม.รังสิต

      เจ้าของผลงานประกอบด้วย ว่าที่ร.ต.พิชิตพล โชติกุลนันทน์ อาจารย์เจ้าของผลงาน นายสุริยา ทองวรรณ น.ส.นฤมล อินทพุก น.ส.พูนชนก กระมุท น.ส.โชติรส ชวโรกร นักศึกษาผู้ร่วมทีมวิจัยและพัฒนา โดยมี รศ.นันทชัย ทองแป้น รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์ เป็นที่ปรึกษา รางวัลที่ได้รับจากการประกวด Robot Technology for Ageing Care ในงาน MDA Congress ประกอบด้วยเงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

      นอกจากนี้ ยังได้รับอีก 3 รางวัล จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 61 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนนรวมของผลงาน, รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับดีเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร,รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับดีเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

ที่มา:https://siamrath.co.th/n/48383