มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน

         

          โครงการไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์เดิมในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย โดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-grid) จากการประกวดThailand Energy Award 2019 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ที่มอบรางวัลให้กับโครงการและหน่วยงานผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

          ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. บางขุนเทียน กล่าวว่า การดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดหาพลังงานที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตพื้นฐานของชาวกะหร่าง ในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กว่า 136 ครัวเรือน โดยอาศัยการพัฒนาไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานกระจายอยู่ในพื้นที่กว่า 200 กิโลวัตต์ แบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองระยะ ระยะแรกมีเป้าหมายในการจัดหาน้ำในปริมาณที่เพียงพอสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่กว่า 455 ไร่ เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว ระยะที่ 2 มีเป้าหมายในการจัดหาพลังงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมพลังงานของชุมชนทั้งการประกอบอาชีพและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

          ผลการดำเนินโครงการระยะแรกปี 2560-2562 เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี พบว่าไมโครกริดสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี ส่งผลให้เกิดการลดการใช้น้ำมันดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้ากว่า 34,655 ลิตรต่อปี ลดปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สุทธิ 95 ตันต่อปี

 

 

 

ที่มา  :  บ้านเมือง