มข.คว้ารางวัล IP Champion บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

        รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยภายหลังเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล  IP Champion ประจำปี 2561 ด้านองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาอุดมศึกษา จากนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลหรือองค์กรที่มีทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์) ซึ่งได้จดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้

      สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ โครงสร้างองค์กรและบุคลากร การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ และการทำ CSR เพื่อส่งเสริมการบริหารและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ http://www.banmuang.co.th/news/education/117636