พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ศึกษาธิการ – ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 15 ฉบับ เพื่อนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป โดยมีร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….ที่ประชุม คสช.เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 9/2557 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ จำนวน 15 ฉบับ เพื่อนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป ดังนี้


1. ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
2. ร่าง พ.ร.บ.การประมง (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
3. ร่าง พ.ร.บ.วิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
4. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. …. สาระสำคัญแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด
5. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. …. สาระสำคัญกำหนดนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” ให้รวมถึงบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย / เพิ่มลักษณะความผิดเกี่ยวกับศพ / การคุกคาม / ปรับปรุงอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ
6. ร่าง พ.ร.บ. ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ….
7. ร่าง พ.ร.บ.ความลับทางการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
8. ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญคือ ปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9. ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญ คือ จัดตั้งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์
10. ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. สาระสำคัญ คือ คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี และกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง
11. ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ สายเชื่อมระหว่าง ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ….
12. ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
13. ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
14. ร่าง พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….
15. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ….


สำหรับรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. …. “ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี” จะสนอในโอกาสต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
15/8/2557