พิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ ๔

ข่าว ศธ.360 องศา 04 กันยายน 2557

 

พิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ ๔

***************************

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสาวนฤมล ไทยวิรัช รักษาราชการที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านระบบ    บริหารจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ ๔ ปี ๒๕๕๗ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี  ณ ประชุมเทเวศร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันนี้

สำหรับโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์สถานศึกษาพอพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดพิธีมอบทุนให้แก่นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๒๕ ราย เพื่อสนับสนุนและให้โอกาสแก่นักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมายที่เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีศักยภาพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีผลงานประจักษ์ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ด้วยจิตอาสาอย่างต่อเนื่องให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักเรียนทุนทั้ง ๔ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๗๓ คน ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ๓๙ แห่ง ทั่วประเทศ ใน ๒๐ คณะ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น

******************************************

ศศิพิชญ์/สรุป, ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ./รายงาน

 

>