พิธีบวงสรวง แม่พระธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอนุญาตประดิษฐานองค์เทพพระพฤหัสบดี

นางสุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง แม่พระธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออนุญาตประดิษฐานองค์เทพพระพฤหัสบดี ณ ศาลาจัตุรมุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

             ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีบวงสรวง แม่พระธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำการเปิดสถานที่ และขอนุญาตประดิษฐานองค์เทพพระพฤหัสบดี  พร้อมรับฟังการเจริญพระพทุธมนต์ ถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์

                สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดสร้างพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู หน้าตัก ๓๙นิ้ว พร้อมศาลาจัตุรมุข เพื่อประดิษฐานไว้ ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจและพลังแห่งศรัทธาของครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรู้รัก สามัคคี สืบไป การดำเนินการดังกล่าว ก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดสร้างอค์เทพพระพฤหัสบดี (องค์จำลองปั้นต้นแบบ)ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัด ทุกจังหวัด และจัดสร้างรูปหล่อลอยองค์ขนาดหน้าตัก ๑ นิ้ว เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค โดยมุ่งหมายก่อตั้งเป็นมูลนิธิและกองทุนไว้สำหรับจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุก ๆ จังหวัด ทั่วประเทศ

                พระพฤหัสบดี เทพแห่งความยุติธรรมและปัญญา ทรงกวาง พระหัตถ์ขวาถือดอก พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีเป็นประภามณฑลล้อมรอบ

อุษา/สรุป,วิชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.