พัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร

จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ กว่า 1,500 คน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลการทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำผู้เข้าเฝ้าทูลละออกพระบาท ณ ที่นี้ ถวายพระพรชัยมงคลในมหามงคลกาลที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 นี้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงอุทิศพระองค์เพื่องานด้านการศึกษาที่นับได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ทรงเป็นผู้นำทางการศึกษาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและพสกนิกรชาวไทย ไม่เพียงแต่พระราชนโยบายที่พระราชทานแก่หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ แล้วเท่านั้น หากแต่ทรงนำปฏิบัติจัดการการศึกษาด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและผู้ด้อยโอกาสทั้งปวง ยามเสด็จพระราชดำเนินไปในที่แห่งใด ดั่งหนึ่งทรงนำความสุขไปพระราชทานแก่พสกนิกรถ้วนหน้า ยังความปีติยินดีแก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวง

ในมหามงคลกาลที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดอภิบาลประทานพระพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มฉัตรปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพสกนิกรชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวคำกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในวันนี้

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกันรับสนองแนวพระราชดำริจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนดังกล่าวมีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารอีกประการหนึ่งด้วย

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติงานสนองแนวพระราชดำริดังกล่าวอย่างเต็มที่ ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเสมอมา

การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริดังกล่าวนั้น ได้ก่อให้เกิดผลดีแก่เด็กและเยาวชน ส่งผลถึงพ่อแม่และผู้ปกครอง  ตลอดจนชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ซึ่งครูผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในพื้นที่ นำมาสู่การสรุปเป็นผลงานทางวิชาการในแต่ละด้าน ซึ่งจะได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์ที่ดีและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปพัฒนางานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในพุทธศักราช 2558 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมทางวิชาการขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 พุทธศักราช 2558 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับสนองพระราชดำริ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

จากนั้น ผู้แทนจาก ตชด. สพฐ. สำนักงาน กศน. และกองพระพุทธศาสนา ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารรายงานผลการดำเนินงานแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และครูผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมีใจความดังนี้

“ข้าพเจ้าปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประสบผล เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ราษฎรในท้องที่ห่างไกลและเข้าถึงยาก ราษฎรมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสัมมาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ส่วนบุตรหลานมีสภาวะโภชนาการดีขึ้น มีร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ารับการศึกษาและมีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ให้สูงยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนเหล่านี้ หลายคนจบการศึกษาแล้ว และกลับไปเป็นกำลังช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตน ตามที่ได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกรักท้องถิ่น

ขอขอบใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่แสดงความปรารถนาดีในโอกาสที่ข้าพเจ้าจะมีอายุครบ 60 ปี ในนามของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอขอบใจหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และร่วมมือกันจัดการประชุมครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสในสังคม ทำกุศลและความประสงค์ดีจะนำให้ทุกท่านประสบความสุขสมบูรณ์ ความอิ่มเอมใจ และความสำเร็จ สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

ภายหลังพิธีเปิดการประชุมฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของครู จำนวน 5 เรื่อง การแสดงชุด “พระบารมีแผ่ไพศาล ถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” และนิทรรศการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะทำงาน ตามลำดับ

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/1/2558