ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

>