พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต และการอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลง ความร่วมมือพัฒนาและใช้ค่ายลูกเสือ พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ. 2561

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักสูตรวิชาพิเศษ และวิธีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการสมัคร การแต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีปฏิบัติในตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ 3 ขั้นฝึกหัดงาน พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการ ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2552

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือ และการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นของค่ายลูกเสือในสังกัดของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

Top