พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0514/6389 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0414/3132 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04282/ว 172 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยความรับผิดทางแพ่ง

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ สค 218/2559

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ 814/2559

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/9505 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020
Top