นายชาย มะลิลา

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.)

ประวัติส่วนตัว เกิด 21 มีนาคม 2503
การศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน ปี 2560 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาศึกษาธิการจังหวัดตากปี 2554 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2549 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2547 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลกปี 2543 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
การฝึกอบรม หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารการศึกษา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 109 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ/กองบัญชาการทหารสูงสุดหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 10 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
การปฏิบัติงานที่สำคัญในหน้าที่อื่นๆ กรรมการผู้แทนครูในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูกรมการศึกษานอกโรงเรียน (อ.ก.ค.กรม)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (กกต.จังหวัด)กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตคณะกรรมการ ช.พ.ค. ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.)อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการร้องเรียนขอความเป็นธรรม ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>