ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)

ประวัติส่วนตัว
 • เกิด 9 พฤศจิกายน 2503
การศึกษา
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งทางราชการ
 • เข้ารับราชการเมื่อ 22 สิงหาคม 2528 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 3
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
 • รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงาน ก.ค.ศ.
 • ศึกษาธิการ ภาค 2 (ลพบุรี) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงาน ก.ค.ศ.
 • เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสภาการศึกษา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2560
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประจำปี 2551
รางวัลที่ได้รับ
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2539 สำนักงาน ก.พ.
 • คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. พ.ศ. 2552 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
>