ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

นายวีระ แข็งกสิการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

นายสนิท แย้มเกษร

ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)

ดร.พีระพล พูลทวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

รองเลขาธิการคุรุสภา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา)

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.)

นายชาย มะลิลา

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.)

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ

ผู้อำนวยการ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นายกมล อุ่นชู

ผู้อำนวยการ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) )
>