ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ)

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สป.)

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สพฐ.)

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สกศ.)

นายอรรถพล สังขวาสี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สอศ.)

นายวรัท พฤกษาทวีกุล

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.)

นายอรรถพล ตรึกตรอง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.)

นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.)

นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

รองเลขาธิการคุรุสภา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา)