ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว นั้น บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว
 • เกิด 29 พฤษภาคม 2509
 • คู่สมรส นางทยา ทีปสุวรรณ
การศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บอสตันยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2562 ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ
 • ปี 2561 รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
 • ปี 2559-2561 ประธานโรงเรียนนานาชาติรักบี้ (Rugby School Thailand) จังหวัดชลบุรี
 • ปี 2554-2559 ประธานสโมสรฟุตบอลบางกอก เอฟซี
 • ปี 2559-2559 ผู้จัดการฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน 19 ปี
 • ปี 2552-2556 ส.ส. กทม. 2 สมัย
 • ปี 2550-2551 เลขาธิการ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
 • ปี 2543-2551 กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
>