พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว
และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นั้น สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง
และปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว
 • เกิด 12 กันยายน 2515
 • คู่สมรส นายแพทย์เจษฎา โชดดำรงสุข
การศึกษา
 • 2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
 • 2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการเงิน WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
 • 2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University
ประวัติการทำงาน
 • 2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
 • รองโฆษก กระทรวงวัฒนธรรม
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)
 • เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก (APPU)
 • ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว
 • โฆษกกรรมาธิการการท่องเที่ยว
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย
เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2545
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2547
 • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551