ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว นั้น บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว
 • เกิด 27 มิถุนายน 2509
 • คู่สมรส นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม
การศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาเอก สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2561 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย
 • ปี 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสถานศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปราจีนบุรี

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง
 • ปี 2560 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
 • ปี 2551 – ปัจจุบัน ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน

ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

 • ปี 2555 – ปัจจุบัน ประธานชมรมรามคำแหง จังหวัดปราจีนบุรี
>