ดร.กมล รอดคล้าย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

ประวัติส่วนตัว
  เกิด : 19 ตุลาคม 2502

 • คู่สมรส : นางมีนา รอดคล้าย
การศึกษา
 • ครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย–จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • การบริหารภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก.พ.
 • Leader for Education Program National Institute of Education Singapore
 • E–managing University Multimedia University Malaysia
 • Educational Leadership Auckland University of Technology Newzealand
 • Education Management Miyagi University Japan
ประสบการณ์
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เลขาธิการสภาการศึกษา
 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์) เขตตรวจราชการที่ 3 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) เขตตรวจราชการที่ 6 (ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) และเขตตรวจราชการที่ 12 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา)
 • รอง ผอ.ศอ.บต. (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) ฝ่ายการศึกษา
 • รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการศาสนา
 • กรรมการอำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • กรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุวุฒิสภา
 • กรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส
 • นักวิชาการและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานคณะทำงานโรงเรียนวิถีพุทธ/ ประธานเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน/ เลขานุการ คณะทำงานศึกษาธิการสัญจร
 • คณะกรรมการนโยบายสังคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เลขานุการโครงการ รินน้ำใจให้น้องชาวใต้ เสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการเยียวยาผู้ประสบภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เลขานุการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 • คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาผู้พิการและด้อยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อาจารย์พิเศษระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาโท ตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา/ สวนดุสิต/ ธนบุรี/ ม.ทักษิณ/ ม.กรุงเทพธนบุรี/ ม.ศรีปทุม ผู้บรรยายในสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วิทยาลัยการทัพบก กรุงเทพมหานคร บริษัท ที โอ ที สถาบันและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • ศึกษาดูงานด้านการบริหาร การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ โปรตุเกส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เนปาล ลาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี เชค สโลวัค นิวซีแลนด์ สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฯลฯ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ. 2548 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2551 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2554 มหาวชิรมงกุฎ
 • พ.ศ. 2557 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
รางวัล/ การยกย่องระดับชาติ หรือนานาชาติ
 • ข้าราชการดีเด่นด้านการพัฒนาเด็กจากคณะทำงานด้านเด็ก พ.ศ. 2538
 • บุคคลดีเด่นผู้ทำประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ด้านการศึกษา
 • รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร พ.ศ. 2549
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
 • ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และครอบครัวกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการศาสนา
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กิจการสตรีเยาวชน และผู้สูงอายุวุฒิสภา
 • กรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส
 • นักวิชาการและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานคณะทำงานโรงเรียนวิถีพุทธ / ประธานเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน / เลขานุการคณะทำงานศึกษาธิการสัญจร
 • คณะกรรมการนโยบายสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
 • เลขานุการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • ประธานศูนย์ปฏิบัติการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • คณะกรรมการเยียวยาผู้ประสบภัย จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เลขานุการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 • คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาผู้พิการ และด้อยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะทำงานติดตามประเมินผล โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อาจารย์พิเศษระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท ตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา / สวนดุสิต / ธนบุรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บรรยายในสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วิทยาลัยกองทัพบก กรุงเทพมหานคร บริษัททีโอที สถาบัน และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
 • ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดา อังกฤษ โปรตุเกส จีน ญี่ปุ่นเกาหลี เนปาล ลาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เยอรมนี ฯลฯ
ผลงานเขียน/วิจัย
 • ขนาดของปัญหา และสาเหตุของเด็กถูกละเมิดสิทธิ
 • การลงทุนด้านการศึกษาในเด็ก
 • มาตรการส่งเสริมการใช้เวลาของเด็ก และเยาวชน
 • การจัดการศึกษา และคุ้มครองสิทธิเด็กด้อยโอกาส
 • พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเด็ก
 • การประเมินผลโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • คู่มือผู้บริหารในการป้องกันภัยพิบัติสึนามิ
 • การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การพัฒนาระบบการตรวจติดตามและประเมินผล
 • การประเมินประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลงานที่สำคัญ 1. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ. ทำหน้าที่จัดทำกฎหมาย และดำเนินการสรรหาคณะกรรมการตลอดจนร่วมวางระบบดำเนินงานของคณะกรรมการ จัดทำประชุม จัดทำแผนการติดตามนโยบายการจัดการศึกษาของ รมว. ศธ.

2. พัฒนาระบบการตรวจราชการแบบอิเลคทรอนิค (E- Inspection) วางระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการตรวจราชการแบบอิเลคทรอนิค การจัดประชุมทางไกล Video Conference การรายงานผลการตรวจราชการผ่าน Website โดยดูแลประสานเครือข่าย 13 เขตตรวจราชการการ รายงานข่าวด่วน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย SMS การจัดระบบตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในลักษณะของพื้นที่ (Area based) และในลักษณะของประเด็นสำคัญ (Agenda based) รวมทั้งการรายงานผลการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ในลักษณะของ National Report

3. เป็นประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประสานงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประสานงานงบประมาณการดูแลเยียวยาให้ทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ ครู บุคลากร นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ริเริ่มดำเนิน โครงการ รินน้ำใจให้น้องชาวใต้ เสริมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย โดยนำครูในส่วนกลางลงไปติวเข้มนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และนำครู นักเรียนภาคใต้เข้ารับการอบรมส่วนกลางรวมทั้งจัดทำ VCD รายวิชาสำคัญ เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์และเผยแพร่ผ่านระบบ Internet เพื่อสอนเสริมนักเรียนอันเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขานุการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษนำเยาวชนในภาคใต้มาอยู่รวมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในส่วนกลาง

4. เป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาธิการสัญจร
รับผิดชอบในการประสานงาน และดำเนินโครงการศึกษาธิการสัญจร 4 ภูมิภาค ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา จนประสบความสำเร็จและอยู่ในระหว่างเตรียมการดำเนินงาน สรุปผลงาน จัดทำแผนปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน การถอดรหัสความสำเร็จทางการศึกษา รวมทั้งเตรียมจัดงานศึกษาธิการสัญจรสมุทรสาครสู่การปฏิบัติ

5. เป็นเลขานุการโครงการปีแห่งการส่งเสริมการอ่าน
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ การพัฒนาห้องสมุดที่มีชีวิต การจัดกิจกรรมอบรมครูบรรณารักษ์และจัดกิจกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาค คือ พิษณุโลก สกลนคร ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี และมหกรรมนักอ่าน ณ เมืองทองธานี

6. วางระบบรายงานผลกรณีภัยพิบัติและปัญหาเด็ก เยาวชน

เป็นประธานจัดทำคู่มือผู้บริหารป้องกันธรณีพิบัติ สึนามิ วางระบบรายงานกรณีเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม ไฟไหม ภัยแล้ง อุบัติภัยทางถนนสำหรับเด็ก และการแก้ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาท เป็นต้น

7. เป็นประธานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านฝ%

>