ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว นั้น บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว
 • เกิด 21 กันยายน 2483
 • คู่สมรส นายโชติ โสภณพนิช
การศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ทางไกล, ทางอินเทอร์เน็ต)
 • ระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยลอนดอน, สหราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน
 • ปี 2562 สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
 • ปี 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
 • ปี 2554 – 2557 สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
 • ปี 2551 – 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • ปี 2538 – 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปี 2540 นายกสมาคม รร.เตรียมอุดมศึกษา
 • กรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>