ผลประชุม ก.พ.อ.

ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 ว่าที่ประชุมเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก รวมทั้งรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 82 รายเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofile) มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอนาคต รวมทั้งทดแทนอัตราอาจารย์เกษียณอายุราชการในสถาบันอุดมศึกษา


ประกอบกับการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการต่างๆ ในช่วงที่ 1 ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2551 คงเหลือเพียงผู้รับทุนผูกพันและจะสิ้นสุดการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 ส่วนการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์และผลิตพัฒนากำลังคนในช่วงที่ 2 กำลังจะสิ้นสุดลง ทำให้การจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ได้ขาดช่วงมาระยะหนึ่ง แต่สถาบันอุดมศึกษายังมีอาจารย์จำนวนหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา รวมทั้งจะต้องผลิตอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ


ดังนั้น เพื่อให้การผลิตและพัฒนาอาจารย์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สกอ.จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกขึ้น เพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์ จำนวน 5,000 ทุน ในวงเงินงบประมาณจำนวน 15,014 ล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี ดังนี้
 • ระยะที่ 1 : เป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) จัดสรรทุนจำนวน 1,750 ทุน แบ่งเป็น
  – ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 1,575 ทุน
  – ทุนพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก จำนวน 175 ทุน • ระยะที่ 2 : เป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) จัดสรรทุนจำนวน 2,200 ทุน แบ่งเป็น
  – ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 2,025 ทุน
  – ทุนพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก จำนวน 175 ทุน • ระยะที่ 3 : เป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2571 – 2575) จัดสรรทุนจำนวน 1,050 ทุน แบ่งเป็น
  – ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 900 ทุน
  – ทุนพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก จำนวน 150 ทุน • ระยะที่ 4 : เป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2576 – 2580) เป็นการขอรับงบประมาณสำหรับผู้รับทุนผูกพันที่ได้รับการจัดสรรทุน


ทั้งนี้ กรอบสาขาวิชาที่จัดสรรทุน จะสอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofile) มหาวิทยาลัย รวมทั้งตลอดการดำเนินโครงการจะประเมินผลโครงการในทุกระยะเพื่อพิจารณาทบทวนสาขาวิชาเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละสถาบัน เพื่อปรับปรุงดำเนินโครงการในระยะต่อไป หลังจากนี้ จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 82 ราย


ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 82 ราย ดังนี้

สถาบัน ผศ.
(ราย)
รศ.
(ราย)
รวม

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

36 16 52

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

13 5 18

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

11 1 12

รวม

60 22 82


– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1. นางนลินี อิ่มบุญตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สัตวบาล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีทางอาหาร


– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


3. นางสาวพิมพา หอมนิรันดร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี


– มหาวิทยาลัยขอนแก่น


4. นายชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / กุมารเวชศาสตร์
5. นางสาวณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล รองศาสตราจารย์ / สัตวแพทย์สาธารณสุข
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี หวัง รองศาสตราจารย์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์


– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


9. นางกรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ
10. นายวัชรพงษ์ ธัชยพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
11. นายคณิตพงศ์ เพ็งวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล อุตมอ่าง รองศาสตราจารย์ / พัฒนาผลิตภัณฑ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ รองศาสตราจารย์ / เศรษฐศาสตร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรุตม์ บุณศรีตัน รองศาสตราจารย์ / ปรัชญาและศาสนา


– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


15. นายโอภาส ไตรตรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อายุรศาสตร์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรหม ย่อยสูงเนิน รองศาสตราจารย์ / สรีรวิทยา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร รองศาสตราจารย์ / หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์


– มหาวิทยาลัยนครพนม


18. นายพรศักดิ์ ยตะโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
19. นางศิริดา บุรชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา


– มหาวิทยาลัยนเรศวร


20. นางสาวชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
21. นายบัณฑูร เวียงมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีพลังงาน
22. นางสาวสุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สรีรวิทยา
23. นางโสภา มะสึนาริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาญี่ปุ่น
24. นายสันต์ จันทร์สมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์


– มหาวิทยาลัยมหิดล


25. นายโชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
26. นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพฤติ เกิดสืบ รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


28. นางสาวกนกพร รัตนสุธีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การพัฒนาชุมชน


– มหาวิทยาลัยรามคำแหง


29. นางศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศึกษาศาสตร์


– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


30. นายตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
31. นางสาวนุวรรณ ทับเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นิเทศศาสตร์
32. นางจรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมีประยุกต์
33. นายวิษณุ ราชเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
34. นายศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
35. นางสาวสุกัญญา เดชอดิศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี สุขสาโรจน์ รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองศาสตราจารย์ / เคมีอนินทรีย์
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี รองศาสตราจารย์ / ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ พิชญากร รองศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร หัถกิจ รองศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภร อำนวยกิจ รองศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์


– มหาวิทยาลัยศิลปากร


42. นายศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบริหารการศึกษา
43. นางอังก์ศิริ ทิพยารมณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
44. นางธรวิภา พวงเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี


– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


45. นางปิยะนารถ เอกวรพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตวัสดุศาสตร์


– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


46. นายจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คอมพิวเตอร์ศึกษา
47. นายชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล


– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


48. นายธีรวัฒน์ เทพมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
49. นางสาวพัชรี เมืองนาคิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
50. นายประธาน บุรณศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์


– สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


51. นายสุเนตร มูลทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ
52. นางสาวศิริพรรณ โสภณเสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สิ่งแวดล้อม


– มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา แก้วกรม รองศาสตราจารย์ / ชีววิทยา


– มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


54. นางสาวปาณิศา แก้วสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมโทรคมนาคม
55. นางสาวพวงเพ็ญ สว่างใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาไทย


– มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ผาติเสนะ รองศาสตราจารย์ / สาธารณสุขศาสตร์


– มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตสุภา ธรรมประมวล รองศาสตราจารย์ / บริหารธุรกิจ


– มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


58. นายครรชิต มาระโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การท่องเที่ยวและการโรงแรม
59. นายทวีศิลป์ กุลนภาดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิจัย วัดผล และประเมินผลการศึกษา


– มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


60. นายสมประสงค์ เสนารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา


– มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


61. นายวีระ เนตราทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีเซรามิกส์
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ธรรมสุภา รองศาสตราจารย์ / เกษตรศาสตร์


– มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


63. นายหิรัญ ประสารการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบริหารธุรกิจ


– มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


64. นายวาสนา เกษมสินธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ทองนุช รองศาสตราจารย์ / จิตวิทยา


– มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


66. นางสาวมีพร หาญชัยสุขสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การตลาด


– มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


67. นางสาววรรณะ บรรจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จิตวิทยา


– มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


68. นายอัศวิน สืบนุการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีเครื่องกล


– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


69. นายวีระพันธุ์ ใจสุบรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศิลปกรรม


– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


70. นางสาววิกานดา เกษตรเอี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์


– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


71. นางณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


72. นายสิงห์โต สกุลเขมฤทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี


– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


73. นางสาวธยา ภิรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุตสาหการ


– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


74. นางสาวนภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการ
75. นายสำราญ มณีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จิตรกรรม


– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


76. นางเยาวลักษณ์ คำแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
77. นายอมรชัย ล้อทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประมง
78. นางสาวนิอร โฉมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อุตสาหกรรมเกษตร
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา รองศาสตราจารย์ / ออกแบบอุตสาหกรรม


– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


80. นายสุริยา แก้วอาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
81. นายอดิเรก จันตะคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
82. นางนิภาพร อามัสสา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พืชศาสตร์นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการศึกษาวิจัยของ สกอ. เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง สกอ.ได้ดำเนินการวิจัยโดยวิธีการศึกษาเอกสาร การศึกษาเชิงสำรวจ และการศึกษาแบบกรณีศึกษา แต่ที่ประชุมเห็นว่าตัวแปร ตัวชี้วัดอาจยังคงมีความคลาดเคลื่อน และยังไม่ตอบโจทย์จามเจตนารมณ์ของการวิเคราะห์ผลกระทบ จึงขอให้นำกลับไปทบทวน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไปนวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
30/7/2559