ผลประชุม ก.ค.ศ.

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ว่าที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
  • แนะนำ ก.ค.ศ. ชุดใหม่

รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของ ก.ค.ศ. ชุดใหม่ หลังจากที่คณะกรรมการชุดเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. เรียบร้อยแล้ว ทำให้มีคณะกรรมการฯ ที่ครบองค์ประกอบ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของ ก.ค.ศ. ไว้ 3 ส่วน คือ กรรมการโดยตำแหน่ง 8 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากการแต่งตั้ง 9 คน และกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 12 คน


ทั้งนี้ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 12 คน ได้แก่


นายบุญรักษ์ ยอดเพชร จาก สพป.พิษณุโลก เขต 1
นายอานนท์ สุขภาคกิจ จาก สพม.เขต 1
นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร จาก สพป.ตรัง เขต 2
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ จาก สพม.เขต 8 (ราชบุรี)
นายกิติศักดิ์ บุญดาว จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสุนทรีย์ ทองอินทร์ จาก สพป.พิษณุโลก เขต 1
นายออน กาจกระโทก จาก สพป.นครราชสีมา เขต 3
นายสงกรานต์ จันทร์น้อย จาก สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
นายพรรษา ฉายกล้า จาก สอศ.
นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ จากกระทรวงวัฒนธรรม
นายชาญ คำภิระแปง จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2
นายสุทธิพร ไชยพิเดช จาก สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)


  • เห็นชอบให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ เพื่อทำการแทน ก.ค.ศ. (ตามมาตรา 17) จำนวน 11 คณะ

– อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


  • เห็นชอบให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คณะ

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


ทั้งนี้ เห็นชอบให้มี ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ใน อ.ก.ค.ศ.ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 14 คณะ รวมทั้งให้ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูด้วย


  • อนุมัติให้ขยายเวลาการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งๆ ได้คราวละไม่เกิน 4 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้คราวละไม่เกิน 1 ปี แต่ต้องไม่เกิน 6 ปี โดยขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. จำนวน 10 ราย ได้แก่


นายสุวิทย์ มูลคำ สพป.นนทบุรี เขต 1
นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ สพป.สมุทรสาคร
นายชูชาติ กาญจนธนชัย สพป.นนทบุรี เขต 2
นายวิวัฒน์ อ้นน่วม สพป.พิษณุโลก เขต 2
นายกำจัด คงหนู สพป.ปทุมธานี เขต 2
นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย สพป.ขอนแก่น เขต 2
นายประหยัด อนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2
นายอรรถพล ตรึกตรอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
นายสมศักดิ์ ชอบทำดี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
นายไสว สารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2
  • อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 24 ราย

นายทองสุข อยู่ศรี สพป.ตาก เขต 2 ไป สพป.นครสวรรค์ เขต 2
นายธีรพงษ์ สารแสน สพป. หนองคาย เขต 2 ไป สพป.บึงกาฬ
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี สพป.พิจิตร เขต 2 ไป สพป.พิจิตร เขต 1
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ไป สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นายอัมพร พินะสา สพป.บึงกาฬ ไป สพป.หนองคาย เขต 1
ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร สพป.ยะลา เขต 3 ไป สพป.กระบี่
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว สพป.นราธิวาส เขต 1 ไป สพป.ปัตตานี เขต 2
นายนิพัฒน์ มณี สพป.นราธิวาส เขต 3 ไป สพป.นราธิวาส เขต 1
นายเอกชัย ผาบไชย สพป.เชียงราย เขต 2 ไป สพป.พะเยา เขต 1
นายชุมพล รัตน์เลิศลบ สพป.ลำพูน เขต 1 ไป สพป. เชียงใหม่ เขต 1
นายฉลอง พูลสุทธิ์ สพป.ตรัง เขต 2 ไป สพป.ตรัง เขต 1
นายสมุทร สมปอง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ไป สพป.นครนายก
นายจัตุพร บุญระดม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ไป สพป.นครราชสีมา เขต 5
นายเจียร ทองนุ่น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 ไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน สพป.ชลบุรี เขต 2 ไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม สพป.แพร่ เขต 2 ไป สพป.พิจิตร เขต 2
นายประพฤทธิ์ สุขใย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไป สพป.สุโขทัย เขต 1
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ไป สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายชุมพล ศรีสังข์ สพป.พัทลุง เขต 1 ไป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นายเชวง วัฒนธีรางกูร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ไป สพป.พัทลุง เขต 1
นายบำรุง ฤทธิ์รัตน์ สพป.ชุมพร เขต 2 ไป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
นายศักดา จันทร์ฝอย สพป. นครราชสีมา เขต 6 ไป สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นายสุเมธ จันทร์หอม สพป. สระบุรี เขต 1 ไป สพป.สิงห์บุรี
นายปรีดี ภูสีน้ำ สพป. จันทบุรี เขต 2 ไป สพป.ตราด
  • อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 50 ราย

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสอบแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นั้น


คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมี นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 100 ราย โดยอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้จำนวน 50 ราย ได้แก่


นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
นายเดช ศิรินาม สพป.เชียงใหม่ เขต 6
นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช สพป.นครพนม เขต 2
นายธนชน มุทาพร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี สพป.ตาก เขต 2
นายคำปุ่น บุญเชิญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
นายอารักษ์ พัฒนาถาวร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายชาญชัย รสจันทร์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
นายเกิดมี สอนเมือง สพป.หนองคาย เขต 2
นายวิบูลย์ ทานุชิต สพป.ลำปาง เขต 3
นายต่อศักดิ์ บุญเสือ สพป.ลพบุรี เขต 2
นายภูวนาท มูลเขียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
– นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ สพป.แพร่ เขต 1
– นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ สพป.สกลนคร เขต 3
– นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ สพป.ลำพูน เขต 2
– นายสนอง สุดสะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 6
– นายวิรัตน์ สกุณา สพป.ชุมพร เขต 2
– นายศุภสิน ภูศรีโสม สพป.ขอนแก่น เขต 3
– นายสุนาจ แก้วสุข สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
– นายปราโมทย์ แสนกล้า สพป.นครราชสีมา เขต 7
– นายชัชชัย ทับทิมอ่อน สพป.น่าน เขต 2
– นายดิเรก ต่ายเมือง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
– นายศักดา แสงทอง สพป.อุทัยธานี เขต 1
– นายชูศักดิ์ ชูชวย สพป.ตรัง เขต 2
– นางภานิชา อินทร์ช้าง สพป.สุรินทร์ เขต 2
– นายโชติพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
– นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ สพป.เชียงใหม่ เขต3
– นายวีระ ทวีสุข สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
– นายสะอาด ฟองอินทร์ สพป.เชียงราย เขต 4
– นายดำเนิน เพียรค้า สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
– นายวินัย คุณวุฒิ สพป.เพชรบุรี เขต 2
– นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
– นายจุฬา ชิณวงศ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
– นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ สพป.ยะลา เขต 2
– นายณรงค์ ศรีละมุล สพป.ปัตตานี เขต 3
– นายมนูญ จันทร์สุข สพป.ยะลา เขต 3
– ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ สพม. เขต 10
– นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร สพม.เขต 41
– นายปริญญา ธรเสนา สพม.เขต 22
– นายภูมิชน วัฒนะ สพม.เขต 24
– นายศิริชัย วงษ์พุฒ สพม.เขต 27
– นายศังกร รักชูชื่น สพม.เขต 8
– นายสมศักดิ์ ทองเนียม สพม.เขต 18
– นายมงคลวิทย์ ทาปลัด สพม.เขต 19
– นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน สพม.เขต 37
– นายเสถียร แสนอุบล สพม.เขต 23
– นายวรวิทย์ พรหมคช สพม.เขต 17
– นายสิทธิชัย มูลเขียน สพม.เขต 35
– นายภิญโญ จันทรวงศ์ สพม.เขต 34
– นายธนู นูนน้อย สพม. เขต 15
<P