ผลประชุม กช.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ที่ห้องเกียรติยศ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
  • เห็นชอบร่างระเบียบฯ กำหนดมาตรการช่วยเหลือ รร.เอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล


ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลให้โรงเรียนใช้ปรับเงินเดือนครูเป็นไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557


โดยมีสาระสำคัญ คือ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 816 บาทต่อคนต่อปี ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพิ่มขึ้น 1,020 บาทต่อคนต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว
  • เห็นชอบร่างประกาศฯ อุดหนุนทางการเงิน เป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล


ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. …. ซึ่ง สช.ได้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


โดยมีประเด็นสำคัญ คือ ได้มีการแก้ไข/เพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิม คือ การปรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนแก่โรงเรียนการกุศลจากเดิม โรงเรียนต้องมีงบประมาณสมทบในการก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือสมทบในการปรับปรุงอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของราคามาตรฐานหรือราคากลาง แก้ไขเป็น โรงเรียนต้องมีงบประมาณสมทบในการก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือสมทบในการปรับปรุงอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพื่อช่วยลดภาระของโรงเรียน
  • เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การยืมเงินจากกองทุนส่งเสริม รร.ในระบบ สำหรับ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้


ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ด้านการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ตามหลักสูตร พ.ศ. …. ซึ่ง สช.ได้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ


โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ปรับหลักเกณฑ์การยืมเงิน วิธีการพิจารณาการให้ยืมเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงินยืม และการผ่อนชำระเงินยืม ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การจัดทำกรมธรรม์ให้ครอบคลุมภัยทุกประเภท และเพิ่มระยะเวลาเอาประกันเพื่อมิให้ราชการเสียประโยชน์


รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า ได้แจ้งต่อที่ประชุม กช.ว่า หากมีเรื่องใดสามารถดำเนินการได้โดยที่ไม่ต้องเข้าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่เป็นข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งขณะนี้มีเรื่องสำคัญหลายเรื่อง อาทิ ระเบียบ กติกาของคุรุสภาเกี่ยวกับการผ่อนผันครูชาวต่างประเทศและครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเข้ามาช่วยสอน ยังเป็นอุปสรรคต่อการสรรหาครูขาดแคลนและการดำเนินงานไม่มีความคืบหน้า จึงได้ขอให้ สช.รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุรุสภา และให้จัดทำเป็นหนังสือในนามคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คุรุสภาได้พิจารณา เพราะเป็นเรื่องที่ตนได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงาน


นอกจากนี้ ได้ขอให้รวบรวมประเด็นอื่นๆ เช่น เรื่องที่ได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและได้ข้อสรุปแล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนของกฎระเบียบ การพิจารณาของคณะกรรมการ การหารือผู้ที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะได้เร่งแก้ไขปัญหาและให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะแม้ว่าจะต้องทำงานในระหว่างยุบสภาและรอการเลือกตั้งใหม่ ก็จะไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

11/12/2556