ป้องกันยาเสพติดดีเด่น

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 124/2557
รมว.ศธ.มอบโล่แก่สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557 จำนวน 550 ราย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมคุรุสภา โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกว่า 600 คน

รมว.ศธ.กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันและยาเสพติด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามกรอบแนวทางเยาวชนสดใส สถานศึกษาไทยเข้มแข็ง และปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558  (ASEAN DRUG FREE SCHOOLS) ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด เสริมสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถานศึกษา และเสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนาคุณภาพ

โดยใช้ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ กล่าวคือ สถานศึกษา

– ต้องมียุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติดและบริบทในพื้นที่
– ต้องมีแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน
– ต้องพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร์ 4 ระบบ ได้แก่ ป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือ และบริหารจัดการ
– ต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียน  ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

– ไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด และไม่ผลักปัญหา
– ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา แต่ให้นำไปบำบัดรักษา เมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนตามปกติ

ภายหลังพิธีมอบโล่เกียรติยศเสร็จสิ้น รมว.ศธ.ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อผู้บริหาร ครู อาจารย์ ที่ได้ร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและได้ผลดี จนกระทั่งได้เข้ารับโล่เกียรติยศในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการกระทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะเรื่องของยาเสพติด เป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ เกิดการเรียนรู้ และมีการพัฒนาในด้านต่างๆ สิ่งสำคัญคือจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด ที่เป็นต้นเหตุทำให้เด็กและเยาวชนเสียอนาคต เสียทั้งสุขภาพ โอกาสในการศึกษา และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นการที่มีมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูอาจารย์ ได้ร่วมกับชุมชนและผู้ปกครองช่วยกันป้องกันยาเสพติด จึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของ ศธ. ด้วย

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น และขอให้โครงการประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
14/5/2557