ปลื้ม น.ร.เขาน้อยคว้ารางวัลมารยาทงาม 3 ช่วงชั้น


          นายฆินวุธ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า เมื่อเร็วนี้ๆ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) พิบูลสงคราม พิษณุโลก จัดการประกวดมารยาทไทย ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2561 ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลทั้ง 3 ช่วงชั้น คือ
          รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ด.ช.พิชัยภูษิต พิมเสน ชั้น ป.5 ด.ญ.ปรารถนา สร้อยคำ ชั้น ป.5
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ด.ช.พิสิษฐ์ ศรีทอง ชั้น ป.3 ด.ญ.ภัทรวดี ผิวแดง ชั้น ป.3
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ด.ช.ศราวุธ ปัญทา ชั้น ม.2
ด.ญ.ดวงกมล ใต้พรม ชั้น ม.2


          น.ส.วันเพ็ญ รอดภัย และนางกิตติยา แย้มศิริ ครูผู้ฝึกสอน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านเขาน้อย ได้จัดทำโครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก และเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และประเพณีที่ดีงามของไทย มีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติตนดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย สามารถนำความรู้ด้านมารยาทไทย แนะนำเพื่อนและบุคคลในครอบครัว และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดมารยาทในงานวิชาการของหน่วยงาน องค์กรต่างๆที่มา : https://www.matichon.co.th/news/850470