ปลัด ศธ. ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

ข่าว ศธ.360 องศา 27 มิถุนายน 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS  ปีการศึกษา 2558 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

        กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่นในส่วนกลาง และระดับเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 แบ่งเป็นประเภทบุคคล ประเภทสถานศึกษา ประเภทหน่วยงาน และประเภทโครงการ จำนวน 5 สาขา ได้แก่

          1. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

          2. สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

          4. สาขาอนุรักษ์มรดกไทย

          5. สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

          ในปีการศึกษา 2558 มีผลงานที่เสนอทั้งสิ้น 4,440 ผลงาน ซึ่งผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ระดับดีเด่น จำนวน 2,578 ผลงาน

          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ พร้อมทั้งขอให้ครูอาจารย์ทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็ง อย่าท้อแท้ หรือนำความเศร้าโศกเข้าใจกัดกินจิตใจจนไม่อยากปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครูนั้นเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติ ขอให้มุ่งมั่นทำหน้าที่ปลูกฝังเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีพื้นฐานทางความคิด มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีตามพระราชดำรัสและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ปารัชญ์/สรุป

ธนภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.