ปลัด ศธ. รับโล่ประทานจากพระองค์โสมฯ บุคคลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบในเยาวชน

ข่าววงการศึกษา 06 สิงหาคม 2551

               พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานประทานโล่รางวัลแก่บุคคลและองค์กรดีเด่นในการควบคุมยาสูบ โดยมีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้น 10 รางวัล ใน 6 ประเภท ในที่ประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 7 เรื่อง “เยาวชนใหม่ร่วมใจร่วมต้านภัยบุหรี่” ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 4 สิงหาคม 2551

             รางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่น ในการควบคุมยาสูบประกอบด้วย 1. ประเภทบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการควบคุมยาสูบ ได้แก่ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 2. ประเภทบุคคลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบในเยาวชน ได้แก่ นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สนับสนุนโครงการโรงเรียนสีขาวและสนับสนุนให้คำแนะโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และ นางสาวบุษริน เพ็งบุญ พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7 โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้รณรงค์ในพื้นที่อย่างจริงจัง และผลิตวิทยากรในการช่วยกันรณรงค์ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง 3. ประเภทองค์กรภาครัฐดีเด่น ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 4 ประเภทองค์กรส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบในเยาวชน ได้แก่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 5. ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบในเยาวชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง 6. ประเภทองค์กรเยาวชนดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบในเยาวชน ได้แก่ ชมรมพี่สอนน้องโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวานจวนอุปถัมภ์” และ กลุ่มเยาวชนดาวในฝัน จังหวัดเชียงใหม่

                     นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารตัวอย่างซึ่งได้รับรางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบในเยาวชน มีผลงานเด่นถือเป็นบุคคลให้ความสำคัญกับการดำเนินการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา โดยเฉพาะการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบในเยาวชนและการใช้มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ รวมทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบ การป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบในเด็กและเยาวชนวัยเรียน ผลงานด้านการควบคุมยาสูบในเยาวชน อาทิ สนับสนุนโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งรวบบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดหนึ่งที่ดำเนินการควบคุม สนับสนุนให้บรรจุเรื่องบุรี่ไว้ในหลักสูตรระดับต่างๆ และมีกิจกรรมเชิงป้องกันและบำบัดโดยให้นักเรียน นักศึกษาเป็นแกนนำ สนับสนุนบูรณาการหลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ ไว้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกันการสูบบุหรี่ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการทำงานควบคุมยาสูบทั้งในและนอกโรงเรียน ได้แก่ เครือข่ายครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ/นักศึกษาแกนนำ และเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น กำหนดนโยบายโรงเรียน สถานศึกษา เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% และประกาศเป็นนโยบายให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ประกาศเจตนารมณ์ขอเป็นผู้สนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เนื่องจากเป็นผู้เกิดในวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

**************************************
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ข่าว
ธิรดา/ภาพ