ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.) และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ในวันที่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อรับทราบภารกิจงานและปัญหาของแต่ละหน่วยงานภายในกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ธเนศ/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.